บทความทั่วไป

การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

(ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528)

การยื่นคำขอรับใบอนุญาต

       ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศให้ยื่นคำขออนุญาตได้ 2 กรณี ดังนี้

– 1. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตมีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (แบบ จง.5) ณ สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
– 2. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตมีสถานที่ตั้งสำนักงานจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (แบบ จง.5) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ

       ผู้ขออนุญาตจัดหางานฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 9 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
(4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
(5) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
(9) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(10) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(11) มีหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
ในกรณีที่ผู้ขออนญาตจัดหางานดังกล่าวเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย

สถานที่ตั้งบริษัทดจัดหางาน

 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องการกำหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้งสำนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538 ได้กำหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้งบริษัทจัดหางาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
– สถานที่ที่มีบริษัทจัดหางานตั้งอยู่แล้ว
– สถานที่ที่มีพื้นที่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร
– โรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจำนำ สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพักฟื้น มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สโมสร ร้านค้าของเก่า และสถานที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
– สถานที่ประกอบกิจการอื่นซึ่งไม่อาจแยกเป็นสัดส่วนได้ หรือสถานที่อื่นซึ่งไม่เหมาะสม

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน

       ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ต้องมีเอกสารประกอบดังนี้
(1) คำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (แบบ จง.5)
(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด(มหาชน)ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยมีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนทุนหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งรับรองไม่เกิน 6 เดือน
(4) หลักประกัน 5 ล้านบาท (เงินสด/พันธบัตรรัฐบาล/หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร)
(5) รายงานการประชุมแต่งตั้งให้กรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัทคนหนึ่งเป็นผู้จัดการจัดหางาน (กรณีกรรมการผู้มีสิทะฺลงนามมากกว่า 1 คน) ทั้งนี้ ให้กรรมการและผู้หุ้นที่เข้าประชุมทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(6) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้จัดการกระทำรายการเกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัท ฯ (กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ)
(7) หนังสือรับรองตนเองของผู้ที่ขอเป็นผู้จัดการว่าไม่เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางาน กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น และไม่เป็นกรรมการ ห้างหุ้นส่วน หรือผู้จัดการนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรือหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทะฺอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศและจัดหางานให้คนหางานทำงานในต่างประเทศ
(8) เอกสารแสดงแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสำนักงาน เช่น โฉนด สัญญาเช่า สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของอาคาร สำเนาทะเบียนบ้านอาคารที่เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน และหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน
(9) แผนที่ตั้งสำนักงานและรูปถ่ายอาคารสำนักงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
(10) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ของผู้จัดการไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9(6)
(11) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 4×6 ซม. ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป

ขั้นตอนการดำเนินการ

       (1) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ผู้จัดการโดยการส่งไปพิมพ์ลายนิ้วมือยังสถานีตำรวจท้องที่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้จัดการ ตามมาตรา 9(8)(9) จากกองตรวจและคุ้มครองคนหางานและสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(3) ตรวจสอบพฤติการณ์จากหน่วยงานภายในที่เกี่ข้อง ดังนี้
1) กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
2) กองนิติการ
3) สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสำนักจัดหางานจังหวัดที่สำนักงานบริษัทตั้งอยู่แล้วแต่กรณี
(4) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันในกรณีที่เป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
(5) ตรวจสถานที่ว่าเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือไม่
(6) การพิจารณา รวบรวมเอกสารประกอบและสรุปความเห็นเสนอนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต โดยการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

ระยะเวลาการอนุญาต

       ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

การรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

       ผู้จัดการ (ผู้ถือใบอนุญาต) ต้องมารับใบอนุญาตด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หนังสือรับรองใบอนุญาตฯ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องนำตราประทัยนิติบุคคลซึ่งมีคำว่า “จัดหางาน” มาประทัยในใบอนุญาตฯ ในวันรับใบอนุญาต และรับหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปดำเนินการเปลื่ยนชื่อให้มีคำว่าบริษัทจัดหางานและเพิ่มวัตถุประสงค์จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

ระยะเวลาดำเนินการ

      ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

อัตราค่าธรรมเนียม

      – ใบอนุญาตฯ                                              ฉบับละ 10,000 บาท
– หนังสือรับรองใบอนุญาตฯภาษาอังกฤษ            ฉบับละ      400 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *